Oglasi

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BR.1

Pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za uslugu mesečne paušalne tehničke podrške poslovanju u domenu pripreme i podnošenja ponuda na portalu javnih nabavki na linku https://jnportal.ujn.gov.rs/ za potrebe naše kompanije i projekata na kojima učestvujemo kao ponuđač. Uslugom je potrebno obuhvatiti sledeće aktivnosti na mesečnom nivou:

- Praćenje portala javnih nabavki u domenu projekata iz IT sektora
- Pripremu poslovne i tehničke dokumentacije prilikom podnošenja online prijava na portalu JN
- Kompletno online podnošenje ponude na portalu JN
- Popunjavanje svih zahtevanih obrazaca i izvaja u okviru predmetne nabavke na portalu JN
- Ažurno praćenje statusa svih podnetih ponuda do trenutka objavljivanja odluke o izboru najpovoljnije ponude
- Notifikaciju o dodeli Ugovora za projekte za koje je podneta ponuda

Cena treba da obuhvati sledeću strukturu:

- Usluga mesečnog praćenja projekata od interesa – Cena bez i sa PDV-om
- Usluga pripreme i podnošenja ponude na portalu JN na nivou jedne nabavke – Cena bez i sa PDV-om
Ponude se šalju elektronskim putem na email adresu office@ep.rs
Ponuda mora da obuhvati sve komercijalne uslove (cena i valuta plaćanja). Uslov za plaćanje: kompletno izvršenje svih ugovorenih usluga. U slučaju prihvatanja ponude, obavezan preduslov je potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa izabranim privrednim subjektom.
Rok za dostavljanje ponuda: 31.12.2023. godine

OGLAS ZA DOSTAVLJANJE PONUDA BR.1

Pozivamo Vas da nam dostavite Vašu ponudu za uslugu tehničke i inženjerske podrške u implementaciji platforme za pristup softverskoj platformi za sprečavanje pristupa malicioznim veb domenima i IP adresama pod oznakom CATIS PREVENTIVE DNS. Uslugom koja je zahtevana privredni subjekt je dužan da:

- izvrši instalaciju, konfiguraciju softverske platforme i aktivaciju softverske licence na lokaciji krajnjeg korisnika u Beogradu
- izvrši integraciju softverske platforme u postojeći SIEM platformu krajnjeg korisnika u Beogradu
- nakon izvršene integracije softverske platforme u SIEM izvrši obuku na temu osnovnih principa rada softverske platforme, kao i njene sprege i integracije sa postojećom SIEM platformom za minimum 2 (dva) zaposlena lica krajnjeg korisnika u Beogradu. Obuka treba da se održi u prostoriji krajnjeg korisnika u Beogradu u trajanju od 1 (jednog) radnog dana istovremeno za sve zaposlene koje kranji korisnik predvidi za obuku
- omogući implementaciju softverske platforme on-premise sa mogućnošću daljinskog update-a za sve nove verzije softverskog sistema
- obezbedi tehničku podršku proizvođača softverske platforme putem interneta, e-pošte i telefona bez vremenskog ograničenja, koja podrazumeva ažuriranje na najnovije verzije, reviziju, update-ove i patch-eve, u periodu trajanja licence
- obezbedi dostupnost tehničke podrške privrednog subjekta putem e-pošte i telefona radnim danima od 7.30 do 15.30 sati, a koja podrazumeva otklanjanje eventualnih nedostataka u funkcionisanju softverske platforme i dobijanje odgovora na sva pitanja vezana za funkcionisanje i administraciju softverske platforme, u periodu trajanja licence od 12 meseci
- U slučaju da je neophodna servisna intervencija na lokaciji krajnjeg korisnika u Beogradu, odnosno kada nastali problem utiče na funkcionanost i pravilnost u radu softverske platforme, privredni subjekt je dužan da uslugu tehničke podrške pruži na lokaciji u Beogradu, radi utvrđivanja i rešavanja nastalog problema.
- Rok za kompletno izvršenje posla (instalacija, implementacija, konfiguracija softverske platforme, aktivacija licence, integracija softverske platforme u SIEM platformu i obuka): maksimum 30 (trideset) dana od dana prihvatanja ponude.
- Mesto za kompletno izvršenje posla: objekat krajnjeg korisnika u Beogradu
Ponude se šalju elektronskim putem na email adresu office@ep.rs
Ponuda mora da obuhvati sve komercijalne uslove (cena i valuta plaćanja). Uslov za plaćanje: kompletno izvršenje svih ugovorenih usluga. U slučaju prihvatanja ponude, obavezan preduslov je potpisivanje Ugovora o pružanju usluga sa izabranim privrednim subjektom.

Rok za dostavljanje ponuda: 11.10.2023. godine
Top cart